Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Megaloceros giganteus

© BBC

Ett stort växtätande däggdjur, som levat i Eurasien under kvartär.  Ofta kallas den för ”irländsk älg”, vilket är missledande.  Den var inte närmare släkt med älgen, än med andra hjortdjur, varför namnet ”jättehjort” är bättre.  Jättehjorten dog så sent, som för omkring 7.000 år sedan.  Det diskuteras fortfarande varför.

A large, herbivorous mammal living in Eurasia during the Quaternary.  It is often called “Irish elk” which is misleading.  It was no more closely related to the elk than to other deer, so the name “giant deer” is better.  The giant deer died out as late as about 7,000 years ago.  It is still discussed why.

Senast ändrad den 31:a maj 2019.

Last changed the 31st of May 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.