Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Smilodon populator

© BBC

En annan datorgenererad rekonstruktion, som visar en hanne.  Den har också upphovsrätt av BBC.

A diffrent computer generated reconstruction, which show a male.  It is also copyrighted by BBC.

Ett stort rovdjur, som levt i Sydamerika under kvartär.  Ofta kallas den för ”sabeltandad tiger”.  Men den var inte närmare släkt med tigrar, än med andra nutida kattdjur.  Dessutom levde katten troligen i flock.  Jag tror att den dog ut, till följd av brist på byten.  Kontinentens största djur utrotades av människan, som dessutom konkurrerade med den, om alternativa bytesdjur.

A large carnivore living in South America during the Quaternary.  It is often called “sabre-toothed tiger”.  But it was no more closely related to tigers than to other present-day felines.  Furthermore, this cat likely lived in packs.  I think it died out due to defiance in prey.  The continent’s largest animals were hunted to extinction by humans who also competed with it for alternative prey.

Senast ändrad den 18:e maj 2018.

Last changed the 18th of May 2018.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.