Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Siminatessa

Det här är en terraformerad planet, som är den femte kring stjärnan Eta Tiessus.  Eftersom den är mycket mindre vulkaniskt aktiv, saknar den Jordens plattektonik.  I stället finns 17 svaghetszoner i skorpan, där vulkaniska berg bildats.  Till det kommer ett högland på norra halvklotet, stor som en kontinent.  Det är oklart hur det har bildats.  Men sannolikt finns det en koppling, till det stora, låga området, på södra halvklotet.  Det utgör numera planetens största hav.
Siminatessas axellutning är 30 grader, vilket ger stora årstidsskillnader.  Årstiderna jämnas i viss mån ut, av den starka växthuseffekten.  Fast skillnaderna är ändå ganska stora.

This is a terraformed planet which is the fifth one around the star Eta Tiessus.  Since it is much less volcanically active it lacks Earth’s plate tectonics.  Instead there are 17 weakness zones in the crust where volcanic mountains have formed.  In addition, there is a highland in the northern hemisphere the size of a continent.  It is unclear how it has formed.  But there is probably a connection to the large, low area in the southern hemisphere.  It nowadays constitutes the planet’s largest sea.
Siminatessa’s axial tilt is 30 degrees which gives large seasonal differences.  The seasons are to some degrees evened out by the strong greenhouse effect.  However, the differences are still rather large.

Siminatessas klimatzoner.

Siminatessa's climate zones.

© Lena Synnerholm.

© Lena Synnerholm.

The legend translates:
Hav och förvuxna saltsjöar.
 Seas and oversized salt lakes.
Saltvatten täckt av packis.
 Salt water covered in pack ice.
Polarklimat (köldöken).
 Polar climate (polar desert).
Subarktiskt på grund av hög breddgrad.
 Alpine due to high latitude.
Subarktiskt på grund av hög höjd.
 Alpine due to high altitude.
Kalltempererat, torrare klimat.
 Cold temperate, dryer climate.
Kalltempererat, fuktigare klimat.
 Cold temperate, moister climate.
Varmtempererat, fuktigare klimat.
 Warm temperate, moiser climate.
Varmtempererat, torrare klimat.
 Warm temperate, dryer climate.
Fuktigt, subtropiskt klimat med sommarregn.
 Moist, subtropical climate with wet summer.
Fuktigt, subtropiskt klimat med vinterregn.
 Moist, subtropical climate with wet winter.
Halvtorrt, subtropiskt klimat med sommarregn.
 Semi-arid, subtropical climate with wet summer.
Halvtorrt, subtropiskt klimat med vinterregn.
 Semi-arid, subtropical climate with wet winter.
Torrt, subtropiskt klimat.
 Arid, subtropical climate.
Torrt, tropiskt klimat.
 Arid, tropical climate.
Halvtorrt, tropiskt klimat med årstidsregn.
 Semi-arid, tropical climate with seasonal rain.
Fuktigt, tropiskt klimat med årstidsregn.
 Moist, tropical climate with seasonal rain.
Fuktigt, tropiskt klimat med regn hela året.
 Moist, tropical climate with rain all year round.

Hela planeten är en koloni till Santovasku.  Förutom santovaskier finns det minoriteter, som härstammar från Di WeldLamark och Pejora.  Dom har levet där så pass länge, att det har bildats en självständighetsrörelse.  Den heter Alliansen för Siminatessas Oberoende.

The entire planet is a colony of Santovasku.  Apart from Santovaskians there are minorities descending from Di WeldLamark and Pejora.  These have lived there for so long that an independence movement has formed.  It is named the Alliance for Siminatessa’s Independence.

© Kister Sundelin och Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 25:e oktober 2019.

© Krister Sundelin and Lena Synnerholm.
Last changed the 25th of October 2019.